Förberedelser

Kommunen hanterar avloppsvatten i två system. Spillvattensystemet som är smutsigt vatten från t.ex. toaletter, duschar och disk och dagvattensystemet som är regnvatten från t.ex. hustak, gator och parkeringar. Dräneringsvatten från fastigheter går in i dagvattensystemet. Man får bara koppla dräneringsvatten till kommunalt spillvatten om man har speciellt tillstånd.

Dagvatten är aldrig tillåtet att koppla till kommunalt spillvattensystem. Om man vill nyansluta till det kommunala dagvattensystemet måste man skicka in en bygganmälan till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan byggstart. Kommunen behöver denna tid för att förbereda tillsyn över projektet och eventuellt kalla till ett byggsamråd.

Kommunen behöver kontaktuppgifter till byggherren för projektet. Byggherren, det är den som för egen räkning utför eller låter utföra arbetet, och det är oftast ägaren till fastigheten.

När man ansluter till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste man betala en anslutningsavgift. Avgiften styrs utifrån lokala kostnader för det kommunala ledningsnätet och kan variera mellan 20-140 000 kronor fördelat på vatten, spillvatten och dagvatten.

Anslutning för dagvatten brukar utgöra ungefär 1/3 av den totala avgiften.  Vid renovering av befintlig dagvattenanslutning krävs ingen bygganmälan och kommunen tar inte ut någon avgift.

Bygglov och marklov

Ett projekt av denna typ kan kräva marklov, vilket är bygglov för markarbeten. Om man väsentligt ska förändra markens nivå. Byggnadsnämnden hjälper dig att avgöra om marklov krävs och tänk på att handläggningen kan ta mer än tre månader.

 

Uppdämningsnivå

Om det finns förutsättningar på fastigheten som gör att man fortfarande inte vet hur man ska lösa problemen, kontaktar man en byggnadsingenjör som hjälper till med val av teknisk lösning. En markentreprenör kan utföra en del av, eller hela arbetet. Entreprenören ger oftast offert med förbehållet att marken ska vara normalt ”byggbar” det betyder att han reserverar sig för att stöta på hinder i marken, t.ex. stora stenar.

Man kommer också överens med markentreprenören om vem som ska köpa in materialet. Även om du gör hela arbetet själv behöver du oftast hjälp av en entreprenör för att utföra grävarbetena. Om man själv ska vara med i byggprocessen måste man tänka på samordningen av arbete och leverans av material.

Markentreprenör

Om det finns förutsättningar på fastigheten som gör att man fortfarande inte vet hur man ska lösa problemen, kontaktar man en byggnadsingenjör som hjälper till med val av teknisk lösning. En markentreprenör kan utföra en del av, eller hela arbetet. Entreprenören ger oftast offert med förbehållet att marken ska vara normalt ”byggbar” det betyder att han reserverar sig för att stöta på hinder i marken, t.ex. stora stenar.

Man kommer också överens med markentreprenören om vem som ska köpa in materialet. Även om du gör hela arbetet själv behöver du oftast hjälp av en entreprenör för att utföra grävarbetena. Om man själv ska vara med i byggprocessen måste man tänka på samordningen av arbete och leverans av material.

Trappnedgång

När man har en idé om att man vill bygga en konstruktion liknande vår trappnedgång lönar det sig att kontakta kommunen. De hjälper till att avgöra om konstruktionen är bygglovspliktig. För att få bygglov behöver man ge kommunen en fackmannamässigt utförd ritning.

Det är oftast lättast att ta hjälp av en arkitekt eller byggnadsingenjör för att det ska bli helt rätt. När man har gått igenom bygglovsprocessen beslutar man sig för om man ska ta hjälp av en entreprenör för att utföra arbetet.