Dränerings- och dagvattenbrunn

För att skydda dräneringssystemet från översvämning bör man ha separata brunnar för dränering och dagvatten. Vid höga vattenflöden kan annars regnvatten fylla dräneringsrören. Det medför risk att koppla samma båda systemen till samma brunn. Dagvattensystemet ligger grundare än dräneringen. Man lägger det ungefär 70 cm under marknivå. Jag ställer ut dagvattenbrunnen på ungefär rätt ställe redan nu.

Om utloppet från en dräneringsbrunn ligger en bit ovanför uppdämningsnivån kan man ansluta dräneringen och dagvattnet till förbindelsepunkten ute i gatan utan vidare åtgärder. Om utloppet från en dräneringsbrunn ligger under uppdämningsnivån men över förbindelsepunkten bör man skydda dräneringssystemet med en backventil innan man ansluter till det kommunala ledningssystemet. Jag använder en laser för att mäta ut trottoarens nivå samt uppdämningsnivån och märker ut på husgrunden. Eftersom utloppet från dräneringsbrunnen ligger under förbindelsepunkten måste jag pumpa upp vatten till dagvattenbrunnen och därifrån leda ut det till det kommunala ledningssystemet. Dränkpumpen i dräneringsbrunnen fungerar även som backventil. Därför finns ingen risk att dräneringssystemet påverkas av ett översvämmat ledningssystem i gatan. Även vid ett s.k. ”hundraårsregn” med mycket höga vattenflöden kommer dräneringssystemet inte att belastas av det kommunala ledningssystemet.

För att leda grundvatten till dräneringssystemet så fyller vi på med makadam runt rören omlott runt hela paketet och lägger på lite massor bara för att duken ska ligga stilla. Nu fyller vi på med makadam.

Nu har vi ett bra system för att leda bort grundvatten. För att fukt från marken inte ska tränga in i källarväggen kommer jag senare att fuktskydda husgrunden.